Sneltestpunt-logo
Afspraak maken

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Sneltestpunt.nl. Sneltestpunt is een handelsnaam van Focus op beter B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten en/of producten van Sneltestpunt.nl.

Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2020

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Sneltestpunt.nl is een handelsnaam van Focus op beter B.V. Focus op beter B.V. is gevestigd aan Laakweg 1, 3864 LA Nijkerkerveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 807665520000, ook te vinden op www.sneltestpunt.nl.
 3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 7. Offerte: een schriftelijk aanbod van Sneltestpunt.nl voor verkoop en levering van diensten en producten, inclusief wijzigingen en aanvullingen daarvan..
 8. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Sneltestpunt.nl een overeenkomst sluit of met wie daarover contact is of onderhandeld wordt.
 9. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Sneltestpunt.nl zijn Producten en Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 10. Partij(en): Sneltestpunt.nl en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
 11. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 12. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
 13. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst tussen Sneltestpunt.nl en Opdrachtgever alsmede hun respectievelijke rechtsopvolgers. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Sneltestpunt.nl, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Sneltestpunt.nl heeft aanvaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen. Deze wordt via de elektronische weg bevestigd naar het door de opdrachtgever (consument) opgegeven e-mailadres
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Sneltestpunt.nl zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 7 dagen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Sneltestpunt.nl en het voldoen aan de daarbij door Sneltestpunt.nl gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sneltestpunt.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Sneltestpunt.nl zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Sneltestpunt.nl direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Als Opdrachtgever niet op de geboekte afspraak kan zijn, wordt het inmiddels betaalde bedrag niet geretourneerd. Annuleren binnen 72 uur vóór de geboekte afspraak leidt tot restitutie van 50% van het inmiddels betaalde bedrag. Annuleren binnen 48 uur vóór de geboekte afspraak leidt nimmer tot restitutie.”.
 3. Reisdocument: De door Sneltestpunt.nl uitgevoerde sneltest betreft geen PCR-test, doch een antigeentest. Voor sommige buitenlandse bestemmingen is een negatieve COVID-19 testuitslag nodig met een begeleidend certificaat, welke test is afgenomen door middel van een PCR-test. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om na te gaan of, en zo ja welke, test voor welke bestemming vereist is. Het bij Sneltestpunt.nl te reserveren reisdocument ziet uitsluitend op antigeentest. Sneltestpunt.nl is niet aansprakelijk als het gereserveerde reisdocument niet voldoet aan de vereisten gesteld door het land van bestemming en/of de eventuele daaruit voortvloeiende schade
 4. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Sneltestpunt.nl Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Sneltestpunt.nl te leveren Producten of Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sneltestpunt.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Sneltestpunt.nl worden verstrekt.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Sneltestpunt.nl het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
 2. Sneltestpunt.nl is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten of Diensten.
 2. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
 3. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
 4. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Sneltestpunt.nl uit de opzegging voortvloeien. Sneltestpunt.nl zal het reeds voltooide werk dan Opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Sneltestpunt.nl te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Sneltestpunt.nl over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
 5. Sneltestpunt.nl mag de Overeenkomst op elk moment opschorten, opzeggen en ontbinden indien: (i) het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of Opdrachtgever failliet is verklaard; (ii) surseance van betaling ten aanzien van Opdrachtgever is aangevraagd of aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend; (iii) de onderneming van een Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd; (iv) Opdrachtgever handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of de bepalingen uit de Overeenkomst.
 6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt Sneltestpunt.nl het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Sneltestpunt.nl genoemde prijzen zijn in euro’s.
 2. Producten van sneltestpunt zijn online te boeken en vooraf te betalen via de website.
 3. Boekingen via de site worden vooraf betaald en zijn bij betaling definitief. Als opdrachtgever niet op de geboekte afspraak aanwezig kan zijn, behoud Sneltestpunt zich het recht om het bedrag niet te retourneren en/of de afspraak op een later moment als nog doorgang te laten vinden.
 4. Na online betaling en reservering is annuleren van een afspraak niet mogelijk. Dit geldt ook voor reservering met reisdocument.
 5. Alle door Sneltestpunt.nl genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 6. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 7. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Sneltestpunt.nl het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
 8. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 9. Sneltestpunt.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Sneltestpunt.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Focus op beter / Sneltestpunt.nl aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Focus op beter / Sneltestpunt.nl zolang Focus op beter / Sneltestpunt.nl geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Sneltestpunt.nl worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en opdracht- werkbeschrijving.

 1. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Sneltestpunt.nl kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Sneltestpunt.nl en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
 4. Opdrachtgever staat Sneltestpunt.nl toe om op het werkterrein of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar door Sneltestpunt.nl Werk wordt verricht, aanduidingen van de naam van Sneltestpunt.nl en de naam van het bedrijf of reclame aan te brengen.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Sneltestpunt.nl mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
 5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Sneltestpunt.nl zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Sneltestpunt.nl stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Sneltestpunt.nl genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Sneltestpunt.nl behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
 3. Sneltestpunt.nl blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Focus op beter / Sneltestpunt.nl, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Artikel 11. Garantie

 1. Sneltestpunt.nl staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door Sneltestpunt.nl gegrond wordt geacht. Sneltestpunt.nl zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
 3. Een door Sneltestpunt.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
 4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Sneltestpunt.nl heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Sneltestpunt.nl verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Sneltestpunt.nl.
 2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Sneltestpunt.nl en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. .Sneltestpunt.nl zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid en de privacyregel- en wetgeving. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de Overeenkomst
 4. Opdrachtgever kan de aan Sneltestpunt.nl verstrekte persoonsgegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien..

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sneltestpunt.nl.
 2. Sneltestpunt.nl zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Sneltestpunt.nl kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
 3. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Sneltestpunt.nl van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.
 4. De totale aansprakelijkheid van Sneltestpunt.nl voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Sneltestpunt.nl, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.00,00.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie vanSneltestpunt.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 6. Aansprakelijkheid van Sneltestpunt.nl jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Sneltestpunt.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sneltestpunt.nl meldt.
 8. De aansprakelijkheid van Sneltestpunt.nl met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Sneltestpunt.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sneltestpunt.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sneltestpunt.nl in staat is adequaat te reageren.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Sneltestpunt.nl voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 10. Sneltestpunt.nl kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Sneltestpunt.nl in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Sneltestpunt.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 11. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 12. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Sneltestpunt.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.sneltestpunt.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Sneltestpunt.nl kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Focus op beter / Sneltestpunt.nl. Sneltestpunt.nl kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Sneltestpunt.nl de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 16. Subsidies

 1. Mocht om onvoorziene redenen het Ministerie van VWS de subsidie aanvraag afkeuren zien wij ons genoodzaakt om het verschuldigde bedrag na afloop aan u door te factureren.
 2. Dit geldt ook voor de verstrekking van onjuiste gegevens over uw bedrijf en/of medewerker.
 3. In het kader van de AVG mogen wij geen uitspraken doen aan uw als werkgever of een medewerkers positief getest is. De contacten en de gevolgen voor uw bedrijf zullen verlopen met de bedrijfsarts van Convad B.V even als de nazorg. Door uw bedrijf aan te melden bent u hiermee akkoord.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Op de offertes en andere aanbiedingen, deze Algemene Voorwaarden alsmede de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sneltestpunt.nl gevestigd is.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e- mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.
 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Sneltestpunt.nl is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Focus op beter / Sneltestpunt.nl of de bedrijfsactiviteiten van Focus op beter / Sneltestpunt.nl overneemt.

Naam
Sneltestpunt.nl is een onderdeel van Focus op Beter BV

Adres
Laakweg 1, 3864LA Nijkerkerveen

E-mailadres
info@focusopbeter.com

Telefoon
085-0162047

Copyright © 2021 - Focus op Beter
arrow-up